Szkolenia i kursy

Nowość- kursy ADR

Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych, trujących czy zakaźnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami, które reguluje międzynarodowa konwencja ADR. By móc uczestniczyć w przewozie materiałów niebezpiecznych, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień czyli Świadectwa ADR!!!

KURSY W RAMACH PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, który uprawnia kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oprócz specjalistycznych, tj.: kl. 1 (materiały wybuchowe), kl. 7 (materiały promieniotwórcze) i przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny zajęć teoretycznych oraz 1 godzina zajęć praktycznych.

Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Cena kursu: 460,00 zł

 

Kurs specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, z wyjątkiem klasy 1 i 7. Kurs specjalistyczny może być przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub może być realizowany równolegle z nim.

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin zajęć z czego 1 godzina przypada na zajęcia praktyczne.

Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończony kurs podstawowy.

Cena kursu: 360,00 zł

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych – kl. 1 (materiały wybuchowe). Kurs specjalistyczny kl. 1 może być przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub może być realizowany równolegle z nim.

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin zajęć teoretycznych.

Wymagania dla uczestników kursu: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończony kurs podstawowy.

Cena kursu: 360,00 zł

 

Wszystkie kursy kończą się egzaminem składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego !

*Oferowane szkolenia realizowane są we współpracy z innymi podmiotami.

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

CEL SZKOLENIA

Zdobycie przez kursanta wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych. Doświadczona kadra i  bogata baza dydaktyczna sprawiają, że perfekcyjnie przygotowujemy naszych słuchaczy do sprawdzenia ich kwalifikacji przed Urzędem Dozoru Technicznego.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Czas trwania kursu 5 dni + plac manewrowy. Szkolenie realizujemy zgodnie z  programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.  Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są  w Pile przy ul. Wojska Polskiego 43.  

WYMAGANIA – ukończone 18 lat – wykształcenie co najmniej podstawowe – zaświadczenie lekarskie

PO SZKOLENIU – egzamin wewnętrzny w formie testu. Jego zaliczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu UDT. Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wynik pozytywny egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Uprawnienia honorowane są w krajach Unii Europejskiej. Ważność uprawnień – 10 lat.

Liczba godzin kursu obejmuje szkolenie – wymiana butli

Cena 650 zł (obejmuje opłatę za egzamin państwowy)

Zapraszamy! 

SZKOLENIE WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych. Kurs prowadzony jest w oparciu o program UDT.

Czas trwania kursu 8 godzin. Cena 50 zł 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

CEL SZKOLENIA Szkolenie realizujemy zgodnie z programem Instytutu Transportu Samochodowego. Pośredniczymy w zgłoszeniu Państwa na egzamin w wybranym miejscu i terminie. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Licencji Transportowej. W każdej firmie (transport powyżej 3,5t) jest niezbędna osoba z takim certyfikatem. Celem realizowanego przez nas kursu jest zdobycie  przez Państwa niezbędnej wiedzy by stać się certyfikowanym specjalistą w Waszej firmie lub firmie pracodawcy. Solidnie realizowane szkolenie, kadra o wysokich kwalifikacjach i ogromnym doświadczeniu oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że rzetelnie przygotowujemy naszych Słuchaczy do sprawdzenia ich kwalifikacji przed komisją Instytutu Transportu Drogowego.

PRZEBIEG SZKOLENIA Szkolenie realizujemy zgodnie z  certyfikowanym programem szkolenia. Program liczy około 45 godzin zajęć, prowadzonych w nowoczesnej, multimedialnej i klimatyzowanej sali wykładowej w siedzibie SPH Credo w Pile.

WYMAGANIA Osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć ukończone minimum 18 lat i posiadać co najmniej zawodowe wykształcenie.

Liczba godzin kursu –  45, Cena: 999 zł brutto

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie uprawnień i umiejętności merytorycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach oraz obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju . Przygotowanie uczestników do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Nauka organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży; prowadzenia zajęć kulturalno – oświatowych, praktyczno – technicznych oraz społecznie użytecznych. Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku. Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich; wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych lub w tygodniu w godzinach popołudniowych.

WYMAGANIA

Osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie (z wyjątkiem czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza); co najmniej 3 letni staż pracy w placówce dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej a także predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik szkolenia musi przedstawić oświadczenie o niekaralności.

FORMA ZALICZENIA I SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Obecność przynajmniej na 90 % zajęć. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie egzaminu (w formie pisemnej ) na zakończenie zajęć.

Liczba godzin kursu: 10 (w tym zajęcia warsztatowe oraz wykłady) Cena 150 zł 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

CEL SZKOLENIA

Uzyskanie uprawnień i umiejętności merytorycznych niezbędnych do wykonywania zawodu wychowawcy kolonijnego.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Forma zjazdów weekendowych lub w tygodniu zajęć w godzinach popołudniowych.

WYMAGANIA

Osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać ukończoną szkołę średnia lub uczyć się w klasie maturalnej ( nie jest konieczne posiadanie matury); posiadać predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik szkolenia musi przedstawić oświadczenie o niekaralności.

FORMA ZALICZENIA I SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Obecność przynajmniej na 90 % zajęć. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie egzaminu (w formie pisemnej ) na zakończenie zajęć.

Liczba godzin kursu: 36

OPIEKUN DZIENNY/OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE

CEL SZKOLENIA Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia dla opiekuna dziennego do opieki nad dziećmi od  20 tygodnia życia. Dziennym opiekunem może zostać osoba fizyczna, która chciałaby zostać zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Do zadań opiekuna należy w szczególności : – zapewnienie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, – zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

PRZEBIEG SZKOLENIA Zajęcia zorganizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. 69 poz. 368). Plan szkolenia obejmuje 160 godzin, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktyk. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz warsztatów przeprowadzane będą w siedzibie firmy SPH CREDO w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w żłobku lub klubie maluszka w Pile.

WYMAGANIA Uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat, nieposzlakowaną opinię. Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest złożenie oświadczenia o niekaralności.

PO SZKOLENIU Osoba, która otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia na opiekuna dziennego może zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech podjąć pracę jako opiekun dzienny – zajmując się u siebie w domu maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Liczba godzin kursu: 160, Cena: 1100 zł brutto

CEL SZKOLENIA Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od  20 tygodnia życia. Opiekunem może zostać osoba fizyczna, która chciałaby zostać  zatrudniona w żłobku lub klubach maluszka. Do zadań opiekuna należy w szczególności : – zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej , z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

PRZEBIEG SZKOLENIA Zajęcia zorganizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. 69 poz. 368). Plan szkolenia obejmuje 200 godzin, w tym 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin praktyk. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz warsztatów przeprowadzane będą w siedzibie firmy SPH CREDO w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w żłobku lub klubie maluszka w Pile.

WYMAGANIA Uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat, nieposzlakowaną opinię oraz minimum średnie wykształcenie. Przed rozpoczęciem kursu konieczne jest złożenie oświadczenia o niekaralności.

PO SZKOLENIU  Osoba, która otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym może zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech podjąć pracę jako opiekun w żłobkach lub klubach maluszka.

Liczba godzin kursu: 280, Cena: 1500 zł brutto

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

CEL SZKOLENIA Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w domu podopiecznego, ale również w instytucjach opiekuńczych (domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, domach dla bezdomnych).

PRZEBIEG SZKOLENIA Zajęcia teoretyczne obejmują następujące tematy: sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki, fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się, choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów, organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (na terenie UE), pierwsza pomoc w nagłych przypadkach, budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną, pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych, postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych, terapia zajęciowej, fizjoterapia, rehabilitacja, wybrane zagadnienia farmakoterapii, zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

WYMAGANIA Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku opiekuna osoby starszej powinna posiadać predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu. Uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat.

PO SZKOLENIU Uczestnicy po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, otrzymają certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu poświadczające kwalifikacje i nabyte umiejętności. Ukończenie kursu uprawnia do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych.

Liczba godzin kursu: 150 godzin (w tym 110 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych), Cena 1100 zł brutto

KURSY DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI I PRZEWOŻĄCYMI WARTOŚCI PIENIĘŻNE

CEL SZKOLENIA Przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe, a także przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni. Kurs przygotowuje do prawidłowego wykonywania zadań służbowych w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie skierowane jest do konwojentów i kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych oraz pojazdów specjalnych (bankowozów), instytucji finansowych posiadających wewnętrzne służby ochrony.

PRZEBIEG SZKOLENIA Program kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne obejmuje: 1.  Podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych. 2.  Przepisy ruchu drogowego. 3.  Problematyka wypadków drogowych i psychologii transportu 4. Jazda w warunkach specjalnych. Szkolenie przeprowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Odbywa się w ciągu dwóch dni w Bydgoszczy. Pierwszego dnia przeprowadzana jest część teoretyczna, natomiast drugiego  część praktyczna i egzamin. Szkolenie zakończone jest sprawdzeniem poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

WYMAGANIA Do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne niezbędne są badania lekarskie i psychologiczne, które oferujemy w promocyjnej cenie.

KURS OBOWIĄZKOWY:  od dnia 19 stycznia 2013 dla Zespołów ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego, chemicznego, innych jednostek używanych w związku z ratowaniem życia lub zdrowia, Straży miejskiej lub gminnej, Służby Parku Narodowego od dnia 4 stycznia 2016 dla Policji, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, kontroli skarbowej.

Ilość godzin kursu: 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych, Cena: 1100 zł brutto (w cenie szkolenia badania psychologiczne oraz lekarskie)

Ryzyko na drodze

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwijanie zdolności panowania nad pojazdem i kształtowania prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach takich jak: poślizg, gwałtowne hamowanie, nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy oraz innych niekorzystnych warunków na drodze np. deszcz, śnieg, w których często od umiejętności kierowcy zależy bezpieczeństwo jego oraz innych uczestników ruchu drogowego.

  1. Slalom (przygotowanie do jazdy, tor jazdy, praca rąk na kierownicy, technika obserwacji)
  2. Hamowanie awaryjne na płycie poślizgowej przy jeździe na wprost, praktyczne działanie ABS
  3. Ćwiczenia na płycie poślizgowej w kształcie pierścienia (opanowanie poślizgu).
  4. Czynności kontrolno- obsługowe pojazdu, pokaz montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych, wymiana koła jak i również bezpieczne przewożenie bagażu
Ilość godzin szkolenia: 1 zajęcia teoretyczne, 3 zajęcia praktyczne, Cena: 350 zł brutto 
MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Doskonalenia Techniki  Jazdy 

Szkolenie podnoszące umiejętności kierowania pojazdem dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych oraz innych osób na co dzień korzystających z pojazdów służbowych.  Kierowcy samochodów służbowych, którzy przejeżdżają miesięcznie po kilka tysięcy kilometrów to grupa  szczególnie narażona na wypadki drogowe. Statystyki pokazują, że co druga osoba uczestnicząca w wypadku była w pracy.

CEL SZKOLENIA Wykształcenie prawidłowych odruchów i zachowań na drodze w sytuacjach,  w których kierowca musi podjąć natychmiastową decyzję. Bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu uzależnione jest od szybkiej  i właściwej reakcji. Bardzo ważną częścią szkolenia jest nauka przewidywania niebezpiecznych sytuacji na drodze, poprzez ciągłą obserwację. Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do eliminacji złych nawyków  a także i  zagrożeń związanych z prowadzeniem samochodu.

Ilość godzin  szkolenia: 1 zajęcia teoretyczne, 3 zajęcia praktyczne. Cena 350 zł brutto

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Doskonalenia Techniki  Jazdy